Skip to main content

Pactul Verde european va transforma UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care:

 • să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră

 • creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor

 • nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă

Schimbările climatice sunt o oportunitate de a construi un nou model economic. European Green Deal a stabilit planul pentru această schimbare transformatoare: toate cele 27 de state membre ale UE s-au angajat să transforme UE în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Pentru a ajunge acolo, s-au angajat să reducă emisiile cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

Pași pentru transformarea economiei și a societăților:

Efortul de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030 va crea noi oportunități pentru inovare și investiții și locuri de muncă. De asemenea, se va asigura că există oportunități pentru toată lumea, sprijinind cetățenii vulnerabili prin combaterea inegalității și a sărăciei energetice și întărirea competitivității companiilor europene.

TRANSPORT SUSTENABIL

Comisia promovează, de asemenea, creșterea pieței vehiculelor cu emisii zero și scăzute. În special, urmărește să se asigure că cetățenii au infrastructura de care au nevoie pentru a încărca aceste vehicule, pentru călătorii scurte și lungi.

Reducerea cu 55% a emisiilor generate de autoturisme până în 2030
Reducerea cu 50% a emisiilor provenite de la camionete până în 2030
Zero emisii generate de autoturismele noi până în 2035

În plus, din 2026, transportul rutier va fi acoperit de comercializarea cotelor de emisii, punând un preț pe poluare, stimulând utilizarea combustibililor mai curați și reinvestind în tehnologii curate.

Comisia propune, de asemenea, tarifarea carbonului pentru sectorul aviației, care a beneficiat până acum de o excepție. De asemenea, propune promovarea combustibililor durabili pentru aviație – cu obligația ca avioanele să preia combustibil mixț durabil pentru toate plecările de pe aeroporturile UE.

Pentru a asigura o contribuție echitabilă din partea sectorului maritim la efortul de decarbonizare a economiei noastre, Comisia propune extinderea prețului carbonului la acest sector. De asemenea, Comisia va stabili obiective pentru marile porturi care să deservească navele cu energie pe uscat, reducând utilizarea combustibililor poluanți care dăunează și calității aerului local.

ÎN AVANGARDA CELEI DE-A TREIA REVOLUȚII INDUSTRIALE

Tranziția verde reprezintă o oportunitate deosebită pentru sectorul industrial european prin crearea de piețe pentru tehnologiile și produsele curate din punctul de vedere al mediului.

Aceste noi propuneri vor avea un impact la toate nivelurile lanțurilor valorice în sectoare precum energia și transporturile, precum și în construcții și renovare, contribuind la crearea de locuri de muncă durabile, locale și bine plătite în întreaga Europă.

35000000

de clădiri ar putea fi renovate până în 2030

160000

de posturi suplimentare verzi ar putea fi create în sectorul construcțiilor până în 2030

Pentru ca eforturile depuse de industria europeană pentru reducerea emisiilor să fie subminate de concurența neloială din afara UE, Comisia propune un mecanism care să garanteze că întreprinderile care importă în UE trebuie să plătească, de asemenea, un preț pentru emisiile de dioxid de carbon, chiar și atunci când își au sediul în țări cu reglementări în domeniul climei mai puțin stricte.

SISTEM ENERGETIC MAI PUȚIN POLUANT

Pentru a ne putea reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, este nevoie ca energia din surse regenerabile să aibă o pondere mai mare în mixul energetic și să asigurăm o mai mare eficiență energetică.

Comisia propune ca ținta obligatorie privind ponderea energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE să fie mărită la 40 %. Propunerile promovează utilizarea de combustibili regenerabili, cum ar fi hidrogenul în sectorul industrial și al transporturilor, și prevede noi obiective.

În plus, reducerea consumului de energie este esențială pentru reducerea emisiilor și a costurilor energiei pentru consumatori și industrie. Comisia propune ca țintele privind eficiența energetică la nivelul UE să devină obligatorii și să fie mărite pentru a se obține o reducere totală de 36-39 % a consumului final de energie și a consumului de energie primară până în 2030.

O nouă țintă de atins până în 2030 pentru energia din surse regenerabile
noi ținte de 36-39% până în 2020 pentru consumul final de energie și consumul de energie primară

RENOVAREA CLĂDIRILOR PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ MAI ECOLOGIC

Renovarea locuințelor și a clădirilor va aduce economii de energie, ne va proteja împotriva temperaturilor extreme (prea cald sau prea frig) și va rezolva problema sărăciei energetice.

Pe lângă locuințe, clădirile publice trebuie, de asemenea, să fie renovate, astfel încât să utilizeze mai multă energie din surse regenerabile și să fie mai eficiente din punct de vedere energetic.

Comisia a propus:

 • obligația statelor membre să renoveze anual cel puțin 3 % din suprafața totală a tuturor clădirilor publice
 • stabilirea unui nivel de referință de 49 %, reprezentând ponderea utilizării energiei din surse regenerabile în mixul energetic în sectorul clădirilor, de atins până în 2030
 • obligația statelor membre de a mări anual ponderea utilizării energiei din surse regenerabile pentru sistemele de termoficare și răcire cu + 1,1 puncte procentuale până în 2030

Jaloane

Decembrie 2019

Comisia prezintă Pactul verde european, în care își asumă angajamentul de a atinge obiectivul neutralității climatice până în 2050

Martie 2020

Comisia propune ca Legea europeană a climei să înscrie obiectivul de atingere a neutralității climatice până în 2050 într-un act legislativ cu forță obligatorie

Septembrie 2020

Comisia propune un nou obiectiv al UE de reducere a emisiilor nete cu cel puțin 55 % până în 2030 și înscrierea acestuia în Legea europeană a climei

Decembrie 2020

Liderii europeni aprobă obiectivul propus de Comisie de reducere a emisiilor nete cu cel puțin 55 % până în 2030

Aprilie 2021

Parlamentul European și statele membre ajung la un acord politic cu privire la Legea europeană a climei

Iunie 2021

Intră în vigoare Legea europeană a climei

Iulie 2021

Comisia prezintă un pachet de propuneri menite să transforme economia europeană, astfel încât să ne putem atinge obiectivele climatice pentru 2030 Parlamentul European și statele membre negociază și adoptă un pachet legislativ privind atingerea obiectivelor noastre climatice pentru 2030

2030

UE își reduce emisiile cu cel puțin 55 % comparativ cu nivelurile din 1990

2050

UE devine neutră din punct de vedere climatic
Sursa: Comisia Europeană (ec.europa.eu)

Ca parte din Green Deal, pe 15 decembrie 2021, Comisia Europeană a adoptat o propunere privind un nou cadru al UE pentru decarbonarea piețelor gazelor, promovarea hidrogenului și reducerea emisiilor de metan.

Propunerile Comisiei creează condițiile pentru trecerea de la gazele naturale fosile la gaze din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon, în special biometan și hidrogen, și consolidează reziliența sistemului de gaze. Unul dintre obiectivele principale este de a institui o piață a hidrogenului, de a crea un mediu propice pentru investiții și de a permite dezvoltarea unei infrastructuri dedicate, inclusiv pentru comerțul cu țările terțe. Mai multe detalii se găsesc AICI.

De la obiective la acțiune: Fit for 55

Pentru implementarea obiectivului climatic al UE pentru 2030 privind neutralitatea climatică prevăzut în Pactul Verde european (European Green Deal), Comisia Europeană a aprobat, în iulie 2021, pachetul legislativ Fit for 55 („Pregătiți pentru 55”).

Pachetul „Pregătiți pentru 55” constă într-un set de propuneri interconectate, toate urmărind același obiectiv de a asigura o tranziție echitabilă, competitivă și verde până în 2030 și ulterior.

Acolo unde este posibil, legislația existentă a devenit mai ambițioasă, iar acolo unde este necesar, au fost prezentate noi propuneri.

În ansamblu, pachetul consolidează opt acte legislative existente și prezintă cinci noi inițiative, într-o serie de domenii de politică și sectoare economice: climă, energie și combustibili, transporturi, clădiri, exploatarea terenurilor și silvicultură.

Pachetul „Pregătiți pentru 55” recunoaște că cetățenilor UE trebuie să li se ofere informații mai bune, opțiuni accesibile și stimulente adecvate pentru a realiza schimbările individuale care ne ajută în mod colectiv să trăim în echilibru cu mediul și cu planeta noastră.

Taxonomia recunoaște importanța gazelor naturale

Pentru ca UE să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, este nevoie de investiții private masive. De aceea, Comisia Europeană a elaborat și aprobat un sistem de clasificare a activităților sustenabile, denumit Taxonomie – o parte esențială a Pactului Ecologic european.

Scopul taxonomiei UE este de a ghida investițiile private către activitățile care sunt necesare pentru atingerea neutralității climatice.

TAXONOMIA ESTE:

 • un sistem de clasificare care transpune obiectivele de climă și de mediu ale UE în criterii pentru activități economice sustenabile

TAXONOMIA NU ESTE:

 • listă obligatorie a activităţilor economice în care investitorii să investească
 • o cerinţă obligatorie pentru investiţiile publice
 • o cerinţă obligatorie privind performanțele de mediu pentru companii sau produsele financiare

Regulamentul taxonomiei a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 22 iunie 2020 și a intrat în vigoare la 12 iulie 2020. Stabilește baza taxonomiei UE prin stabilirea a 4 condiții generale pe care trebuie să le îndeplinească orice activitate economică pentru a fi calificată drept sustenabilă din punct de vedere ecologic.

Regulamentul taxonomiei stabilește șase obiective de mediu:
1

Atenuarea schimbărilor climatice

2

Adaptarea la schimbările climatice

3

Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine

4

Tranziția către o economie circulară

5

Prevenirea și controlul poluării

6

Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor

Sursa: Comisia Europeană (ec.europa.eu)

În luna februarie 2022, Comisia Europeană a prezentat Actul delegat complementar privind taxonomia în domeniul climei, incluzând anumite activități din sectorul gazelor naturale ca activități de tranziție.

În lumina recomandărilor științifice și având în vedere progresele tehnologice înregistrate până în prezent, Comisia consideră că investițiilor private în activitățile din sectorul gazelor naturale le revine un rol important în procesul de tranziție. Activitățile din sectorul gazelor naturale care au fost selectate sunt coerente cu obiectivele urmărite de UE în domeniul climei și al mediului. Ele ne vor permite să accelerăm tranziția către un viitor neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei, în care se vor utiliza în principal sursele regenerabile de energie și se va recurge tot mai puțin la cărbune, care este mai poluant”,

a arătat Comisia Europeană.
CE ACTIVITĂȚI PE GAZE NATURALE SUNT INCLUSE?
 • Producerea de energie electrică
 • Cogenerarea de înaltă eficiență pentru producerea căldurii/răcirii și a electricității
 • Producția de căldură/răcire și energie electrică în sisteme de termoficare și de răcire eficiente centralizate
Sursa: Comisia Europeană (ec.europa.eu)

Despre implicațiile acestei decizii asupra României puteți afla detalii în analiza GDR dedicată acestui subiect: Taxonomia UE recunoaște importanța gazelor naturale pentru o tranziție energetică controlată și responsabilă

REPowerEU: energie la prețuri accesibile, sigură și durabilă pentru Europa

Ca răspuns la dificultățile și la perturbarea pieței globale a energiei cauzate de invazia Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022, Comisia Europeană a adoptat Planul REPowerEU.

REPowerEU este planul Comisiei Europene menit să asigure independența Europei față de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia. De asemenea, planul stabilește o serie de măsuri menite să reducă rapid dependența de combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția verde, sporind în același timp reziliența sistemului energetic din UE.

REPowerEU este un plan pentru:

Economisirea energiei
Producerea de energie curată
Diversificarea surselor de energie

Anunțat în luna martie 2022 și aprobat în luna mai, planul REPowerEU are la bază două argumente principale în favoarea transformării urgente a sistemului energetic european: necesitatea eliminării dependenței UE de importurile de combustibili fosili din Rusia și necesitatea gestionării crizei climatice. Cei trei piloni ai planului sunt: realizarea de economii de energie, diversificarea aprovizionării și dezvoltarea accelerată a energiei din surse regenerabile.

În ceea ce privește diversificarea aprovizionării cu gaze naturale, principalele măsuri vizate în acest sens sunt legate de dezvoltarea infrastructurii de conducte, creșterea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) de la furnizori alternativi, dar și sporirea producției interne.

„Renunțarea la aprovizionarea cu combustibili fosili din Rusia va necesita investiții specifice în infrastructura de gaze pentru a asigura securitatea aprovizionării și modificări foarte limitate ale infrastructurii petroliere, precum și investiții pe scară largă în rețeaua de energie electrică și într-o magistrală a hidrogenului dezvoltată la nivelul întregii UE. În paralel, o parte din capacitățile existente de exploatare a cărbunelui ar putea fi, de asemenea, utilizate pentru o perioadă mai lungă decât se preconizase inițial, rezervându-se un rol în acest scenariu și pentru energia nucleară și resursele interne de gaze”, se arată în Planul REPowerEU.

 • Acțiunile pentru implementarea planului REPowerEU sunt detaliate AICI.

Aflați mai multe detalii despre planul REPowerEU din analiza GDR pe această temă: REPowerEU: Europa își pune centura de siguranță și ia măsuri pentru a-și consolida securitatea energetică